in English   

Filipa evaņģēlija atvēršanas svētki

27.3.2017

24. martā Latvijas Universitātes bibliotēkas Klusajā lasītavā notika Filipa evaņģēlija pirmpublicējuma latviešu valodā atvēršanas svētki. Filipa evaņģēlijs ir viens no interesantākajiem un pārsteidzošākajiem pirmo gadsimtu kristiešu ārpuskanoniskajiem sacerējumiem. Tas pieder gnostisko evaņģēliju tradīcijai. Filipa evaņģēlijs, tāpat kā Toma evaņģēlijs, ir viens no tekstiem, kas 1945. g. tika atrasti Naghammādī, Augšēģiptē.

Šis izdevums ir turpinājums iepriekšējiem pirmkristīgās literatūras tekstu tulkojumiem – Toma un Pētera evaņģēlijiem, Pētera apokalipsei, Barnabas vēstulei. Šo seno tekstu izdošanā Latvijas Bībeles biedrība sadarbojas ar LU Teoloģijas fakultāti. Tekstu no koptu valodas tulkojis LU Teoloģijas fakultātes asoc. profesors, luterāņu mācītājs Ralfs Kokins. Grāmatu izdošanu finansiāli atbalstījusi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL).

Atvēršanas svētkos piedalījās un uzrunas teica LU rektors Indriķis Muižnieks, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēviča, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, tulkotājs Ralfs Kokins.

Izdevuma cena 4,- EUR.

Kaspars Simanovičs (no kreisās), Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Filipa evaņģēlija pēcvārda autors, Lauma Zuševica, LELBĀL arhibīskape, Ralfs Kokins, tulkotājs, Milda Klampe, redaktore.

Indriķis Muižnieks, LU rektors: “Cik vispār ir valodas, kurās šie Jaunās Derības apokrifi ir pārlikti? Tas ir pienesums, kas bagātina, apliecina LU daudzveidību un spēju tiekties pēc augstākajiem standartiem.”

 Lauma Zuševica, LELBĀL arhibīskape: “Šie senie teksti aicina iet tālāk, iedziļināties vairāk. Novēlu visiem tapt uzrunātiem un iegūt dziļāku izpratni par Jēzu.”

Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne: “Šie ir ārpuskanoniskie teksti, tātad kādā brīdī ir bijis mulsums un bailes no tiem. Tāpat kā tagad daudzos ir mulsums. Taču kristīgs cilvēks ir brīvs un var uzdot visus jautājumus. Un, kur rodas jaunas zināšanas, tur rodas arī tām jauns pielietojums. Paldies Laumai Zuševicai par atbalstu!”

Ralfs Kokins, tulkotājs un LU profesors: “Šie senie teksti palīdz saprast Jaunās Derības kontekstu. Palīdz saprast, ko saka baznīctēvi, palīdz saprast gnostisko domāšanu. Protams, uz šiem tekstiem jāskatās kritiski. Šim tekstam ir spēks, un ir jādomā, kas tur ir aprakstīts – vai tas ir Debesu valstības apraksts, vai tā ir psihiska rakstura īstenība - ceļojums cilvēka bezapziņas dzīļu pasaulē. Tomēr vērtīgākais nav gnostiskais aspekts, bet gan apustuliskais – Jēzus līdzības, senās kristietības gudrības vārdi.”

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pateicas visiem, kuri strādāja pie šī izdevuma tapšanas un izdevuma sponsoriem – LELBĀL un Laumai Zuševicai, LELBĀL arhibīskapei personiski.

Grāmatas cena 4,- EUR.