in English   

LBB biedru kopsapulce

7.4.2016

5. aprīlī notika gadskārtējā Latvijas Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Lai uzsvērtu Bībeles biedrības starpkonfesionālo principu, katru gadu pasākums notiek kādas citas konfesijas telpās – šoreiz Rīgas 1. metodistu draudzes telpās. Liels paldies draudzei!

Kopsapulce, protams, ir pasākums, ko paredz nevalstiskas organizācijas statūti, taču tā ir arī laba iespēja atskatīties uz aizvadīto periodu, kas palīdz labāk saredzēt gan labās lietas, gan kļūdas, gan turpmāk ejamo ceļu. Kopsapulces laikā tika uzklausīti LBB Valdes priekšsēdētāja Ojāra Incenberga ievadvārdi, darbinieku – ģenerālsekretāra Valda Tēraudkalna, projektu koordinatores Antras Puriņas, atbildīgā par grāmatu realizāciju Ņikitas Andrejeva atskaites ziņojumi, kā arī LBB Revīzijas komisijas priekšsēdētājas Daces Moricas ziņojums par biedrības finansiālo stāvokli.

Īsumā 2015. gadā svarīgākās lietas – Bībeles dienas “atdzīvināšana” draudzēs, jaunu ziedotāju pieaugums, lieli grāmatu dāvinājumi (2368 eks.) slimnīcām, skolām un dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām, sadarbība ar misijām - “YWAM Slavic Ministries” vajadzībām iespiestas 10 000 Bībeļu.

Kopsapulci ar svētrunu un lūgšanu ievadīja Gita Medne, Rīgas 1. metodistu draudzes mācītāja, LAMB Apgabala superintendente un LBB Valdes locekle.

Svētbrīdis.

Kā parasti kopspulces biedri noklausījās darbinieku atskaites ziņojumus.

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns. 2015. gada Bībeles biedrība izplatījusi 17 453 Bībeles latviešu un krievu valodā. 10 000 Bībeļu no tām – misijas “YWAM Slavic Ministries” vajadzībām.

2015. gadā Bībeles biedrība centusies atdzīvināt Bībeles svētku tradīciju draudzēs.

Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs: “Pateicība darbiniekiem, Valdes locekļiem, visiem atbalstītājiem un pāri visam - Dievam par Viņa vadību!”

Sadraudzība