in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2018. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
 

Jānim Lūsim

Ivaram Liepiņam

Ārijai Muižniecei

Vilmai Zorgenfreijai

Aijai Oļeško

Mirdzai Pļaviņai

Mārim Gruzniņam

Silvijai Kairei

Zentai Margaretai Ļaudupei

Emīlijai Rullei

Andrejam Brūveram

Laimdotai Valdmanei

Rasmai Zīvertei

Jānim Slavēnam

Albertam Kūmam

Sarmītei Gobai

Aleksandram Lācim

Aigaram Starkam

Aigaram Krūmiņam

Dainai Patmaļņikai

Ritai Martinsonei

Aijai Oļeško

Valerijam Jonikānam

Almai Novadei

Aijai Daukai

Ilgai Zaķītei

Ilmāram Ābelem

Kristīnei Jakuškai

Raimondam Jakovelam

Jordānu ģimenei

Diānai Mūzai

Loretai Kārkliņai

Rasmai Kalnai

Lienītei Sestulei

Valentīnai Langenfeldei

Guntai Būmanei

Līvijai Sitiņai

Raimondam Jakovelam

Jānim Liģerim

Sandai Junghānei

Inesei Deksnei

Vidaijai Asarei

Itai Petraitei

Andrim Krauliņam

Uldim Daubem

Enokam Zvirbulim

Dzintrai Ludei

Janīnai Krieviņai

Zentai Margretai Ļaudupei

Tatjanai Gūtmanei

Dainai Mežeckai

Mārim Gruzniņam

Jevgēņijai Ņečajevai

Elzai Saulītei

Ilgai un Bruno Zaķīšiem

Ilzei Rubulei

Aijai Zommerei

Dzintrai Vēberei

Ilonai Vaniņai

Dagnijai Lejniecei

Zaigai Ivanovai

Mudītei Jurēvicai

Ainai Veits

Ērikai Ģībietei

Ainai Fībigai

Elgai Tarandai

Aigai Bēziņai

 

 

 

 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji