in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2019. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Zanei Bielei
Modrim Bērziņam 
Jānim Lūsim
Arvīdam Irmejam
Lidijai Lasmanei
Ievai Misiņai
Viktorijai Vucenai
Vilmai Zorgenfreijai
Uldim Daubem
Raimondam Jakovelam
Aigaram Stārkam
Vandai Mēnesei
Veltai Freimanei
Ainai Fībigai
Valerijanam Jonikānam
Dainai Patmaļņikai
Mirdzai Pļaviņai
Normundam Saulītim
Albertam Kūmam
Ievai Kulpei
Lienītei Sestulei
Ritai Martinsonei
Mārai Stradei
Ievai Sokolovskai
Uldim Zvirbulim
Dainai Mežeckai
Aigaram Krūmiņam
Imantam Sinkam
Ilmāram Ābelem
Mārim Gruzniņam
Ausmai Šternai
Jānim Slavēnam
Valentīnai Langenfeldei
Almai Novadei
Laimdotai Valdmanei
Silvijai Kairei
Jordānu ģimenei
Mārim Beināram
Marijai Krūmiņai
Loretai Kārkliņai
Dainim Briedim
Lienītei Sestulei
Kristīnei Jankovskai
Ilzei Lapiņai
Itai Petraitei
Vladimiram Zvirbulim
Uldim Zvirbulim
Ilzei Grantai
Edgaram Ondzulam
Inesim Feiferim
Hermai Cīrulei
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Zaigai Ivanovai
Enokam Zvribulim
Lāsmai Bomei
Arvīdam Ozoliņam
Dzintrai Vēberei
Andrejam Ludboržam
Zentai Auziņai
Mairitai Zvirgzdiņai
Dainai Mežeckai
Inesei Kinstlerei
Aijai Zommerei
Guntai Šlihtai
Birutai Rudzītei
Jānim Zadiņam
Gunāram Žurkovskim
Renātei Vīksnai
Līvijai Ritumai
Dagnijai Lejniecei
Anetei un Mārtiņam Āboliem
Inetai Dzirkalei
Almai Kalniņai
Mudītei Jurēvicai
Teai Roziņai
Inesei Kinstlerei
Andrim Jaunzemim
Vilmai Zorgenfreijai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji