in English   

Dāvini Labo Vēsti draudžu kalpošanām novados

Būsim pateicīgi par tavu atbalstu mūsu Latvijas novadu projektam. Šoreiz – tās ir Talsu un to apkārtnes novadu draudzes, kurām ir kāda kalpošana apkārtnes iedzīvotājiem un kurām vēlamies dāvināt bērnu Bībeles, Bībeles un Jaunās Derības.

“Būtiskākais ir tas, ka Labā Vēsts caur bērniem netiešā veidā nokļūst ģimenēs, kas ir nekristīgas. Katrā mājā jābūt Bībelei. Tā burtiskā nozīmē ir mūsu Dzīvības Maize. To “ēdot”, varam piedzīvot lielas pārmaiņas.”

 Agnese Kviese, centra “Brīnumiņš” (Talsu ev. lut. draudze)  
bērniem ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vadītāja

 
Lūk, draudzes, kuras saņems šo dāvinājumu: Valdemārpils-Ārlavas baptistu draudze, Mērsraga evaņģēliski luteriskā draudze,  Engures evaņģēliski luteriskās draudze,  Dundagas baptistu draudze,  Talsu baptistu draudze,  Talsu septītās dienas adventistu draudze,  Talsu evaņģēliski luteriskās draudze