in English   

Dāvini Labo Vēsti  draudžu kalpošanām Jūrmalas un Jelgavas pilsētās un novados

Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles  saņems 15 draudzes. Tieši draudžu cilvēki ir tie, kuri ar savu nesavtīgo kalpošanu Labo Vēsti var aiznest līdz konkrētam cilvēkam – ielikt Bībeli viņa rokās un palīdzēt gan to atvērt, gan lasīt.

“Grāmatas dāvināsim mazturīgo ģimeņu bērniem uz Ziemassvētkiem. Tas ir svētīgi, svarīgi un būtiski!! Bērnu Bībeli lasa visa ģimene. Vecāki, lasot priekšā bērniem, arī paši iepazīst Bībeli.”

Aivars Gusevs,
Slokas evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs

 

Vēlos ziedot