in English   

“Tas Kungs, “Kungs”, “Kungs Dievs” vai “KUNGS”?

12.10.2021

Mēnesi atpakaļ kristīgais medijs tuvuma.lv publicēja aptauju par “Kungs” vai “tas Kungs” lietojumu Bībeles tulkojumos latviešu valodā. Vienlaicīgi ar aptauju tuvuma.lv šāda veida aptauja izskanēja arī Radio Marija Latvija ēterā.

Aptauja vēl arvien pieejama šeit, ja vēlaties to aizpildīt vai nosūtīt saviem draudzes locekļiem: https://tuvuma.lv/kungs-vai-tas-kungs-bibele-aptauja/

 

Medijs tuvuma.lv šobrīd var ziņot par šādiem aptaujas rezultātiem:

- Aptauju internetā aizpildījuši 296 respondenti.

Viedokļi visu laiku dalījās puse uz pusi, līdz kamēr aktīvāk iesaistījās katoļticīgie un izveidoja respondentu vairākumu.

- Šobrīd rezultāti ir šādi: 57% balso par “Kungs” ; 43% – “tas Kungs”

- No visiem aptaujātajiem, lielākā grupa ir cilvēki vecumā no 36 līdz 50 gadiem (124).

- Balsotāju sadalījums pa konfesijām - 125 katoļi, 60 luterāņi, 58 baptisti u.c. mazākos ciparos.

Katram aptaujātajam bija iespēja uzrakstīt savu pamatojumu. Lūk, daži no respondentu komentāriem.

 

“KUNGS”

“Rakstot ar lielo “K”, nevis mazo “k”, vārds “Kungs” jau norāda uz (trīsvienīgo) Dievu. Vārds “tas” tādēļ ir lieks.”

“Lai Bībele ir lasāma un saprotama arī ne-baznīcā ikdienā gājējiem.”

“Piekrītu Bībeles tulkotāju pamatojumam, lietojot "Kungs". Manuprāt, "tas Kungs" ir vācu valodas tulkojuma palieka (galu galā, arī ebrejisko "adonai" taču lasām kā "kungs").”

“Lai arī "tas Kungs" varētu, no vienas puses, labāk atbilst tetragrammai - kā formula, kas nedarbojas pēc pārējiem valodas likumiem, kas ir kā vārds Dievam, tomēr balsoju par "Kungs", kas bez artikula ir funkcionālāks, dzīvāks, mūsdienu valodai pietuvinātāks, bez ģermāniskā artikula "tas".”

“Lietojot šo uzrunu, uztveru Dievu personīgāk, nekā tas (tur) Kungs.”

“Vārdu salikumam “tas Kungs” nav atšķirīga jēga no vārda “Kungs”, līdz ar to tā ir liekvārdība, kas iegājusies no vācu valodas tulkojumiem.”

“No sākuma aptaujā nobalsoju par “To Kungu”, bet tagad tomēr padomāju un sapratu, ka laikam mūsdienīgs variants “Kungs” būtu labāks... Tomēr tas būtu gan tuvāk grieķu un latīņu tulkojuma loģikai, kur gan attiecībā pret Dievu, gan attiecībā pret cilvēku lieto vārdu “kyrios” vai “dominus”, gan arī atbilstu mūsdienu latviešu valodas gramatikai, kurā nav artikulu. Lai atšķirtu “Kungu” no “kunga” pietiek taču ar lielo un mazo burtu. Jā, kaut gan man patīk arhaiskais “Tas Kungs”, bet laikam jāatzīst, ka valodas gramatika ir svarīgāka par personīgo gaumi.

Ja raksta ar lielo burtu vārdus “Kungs” un “Dievs” monoteistiskā reliģijā, tad ir skaidrs, par ko ir runa. Nav jāprecizē ar "tas".”

“"Tas Kungs" neatbilst mūsdienu latviešu valodai. Bībeles valodai (un draudzēs lietotajai leksikai) vajadzētu būt pēc iespējas precīzi uztveramai mūsdienu vidējam lasītājam. Tāpēc domāju, ka "Kungs" ir labāk.”

“Mums ir viens vienīgs Kungs. Pēc baušļa, “tev būs Kungu, Savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles..” Domāju, ka vietniekvārds, lai norādītu, kurš Kungs, šeit, manuprāt, ir lieks. Neviena cita Kunga nav. Tāpēc nevajadzētu norādīt tas vai šis Kungs.”

 

“TAS KUNGS”

“Pirmkārt, “tā ir nostiprinājusies liturğiskā tradīcija. Otrkārt, atšķir no vienkārša sociālā stāvokļa apzīmējuma.”

“Dieva personvārda atveidošanai vajadzētu rezervēt tādu formu, kas nekam citam netiek lietota. “Tas Kungs”, manuprāt, ir jau iegājusies forma, ko vairums arī atpazīst, tāpēc būtu lietderīgi to paturēt. Šis variants izsaka ko nozīmīgāku nekā tikai “Kungs”.”

“”Tas Kungs” - abi vārdi būtu jāraksta ar lielajiem burtiem, tā apliecinot īpašo un unikālo statusu

Ja "tas Kungs" aizstāj Dieva apzīmējumu, lasītajam latviešu valodā skaidrāk.”

“Kopš Bībele ir latviešu valodā, vienmēr ir bijis “tas Kungs”. Arī psalmu dziedājumos, piemēram, - “teiciet to Kungu visas tautas”.”

“Vārdu salikums "Tas Kungs" man liekas tāds gruntīgāks, pamatīgāks un noteiktāks, jo parastu kungu un kundziņu jau ir pilna pasaule.”

“Jo tas skaidri norāda, kurš ir Tas Kungs. "Tas" arī ar lielo burtu.”

“Manuprāt “Kungs” rakstīšana rada iespaidu, ka tā ir pārāk familiāra un vispārīga būtne, citiem vārdiem sakot, tikai kaut kāds “Kungs”. Taču “tas Kungs” manās ausīs nozīmē unikalitāti, visaptverošu esamību, pārākumu un galīgu autoritāti. Neatkarīgi no tā, vai tas ir gramatiski pareizi, tas labāk atspoguļo mūsu Kunga bezgalīgo krāšņumu un majestātiskumu.”

 

CITI VARIANTI

“Vislabāk - “Kungs Dievs”, tad tas atbilst latviešu valodai, UN persona apzīmēta nepāprotami.”

“Uzskatu, ka jāizmanto prakse, kas ir daudzos tulkojumos angļu valodā - rakstīt visu šo vārdu, kad runā par Dievu, ar lielajiem burtiem: “KUNGS teiks manam kungam...”

“Labāk būtu “Kungs Dievs” nekā “tas Kungs”. Gribētos ko īpašāku par “Kungs”.”

“Neredzu teoloģisku pamatojumu apkabināt Kungu ar "tas", kas būtībā ir mēģinājums tulkot artikulu. "Tas Kungs" nesniedz nekādu būtisku niansi par Kungu. Ja gribas īpaši izcelt Kungu, tad to labāk darīt rakstot KUNGS - ar visiem lielajiem burtiem un treknrakstā. Uzreiz varēs pamanīt, ka Kungs runāja, Kungs darīja, Kungs sauca u.t.t. KUNGS burtiski parādījās, lai Viņam nevarētu aizšaut pa diagonāli garām.”

“Neredzu un nejūtu nepieciešamību revidēt Bībeles tekstu vispār. Gara svētību mums visiem!”

 

Aļesja Lavrinoviča

tuvuma.lv


Saruna par "Didahē"

4.10.2021

Vasarā Latvijas Bībeles biedrība laida klajā “Didahē jeb divpadsmit apustuļu mācību” - 1. vai 2. gs. tapušu tekstu, kas ir būtisks avots izpratnei par pirmkristietību. Tajā atrodamas ētiskas atziņas, ziņas par kristību un svētā vakarēdiena praksi un citiem pirmkristiešu dzīves aspektiem.

1. oktobrī LU bibliotēkā notika neliela šī izdevuma prezentācija un saruna par darba aktualitāti mūsdienās. Sarunā piedalījās izdevuma zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Aleksandrs Bite, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, to vadīja LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns. Pasākumā piedalījās arī “Didahē” tulkotāja Edgara Jundža dēls Tālavs Jundzis. T. Jundzis pastāstīja, ka viņa tēvs vispār daudz nav tulkojis, un, ja viņš izvēlējās kaut ko tulkot, tad tas bija kaut kas ļoti vērtīgs. T. Jundzis: “Tēvs šo darbu tulkoja ļoti racionālā laikmetā, jo ļoti ticēja, ka padomju laiks reiz beigsies.” V. Tēraudkalns: “Edgars Jundzis tulkoja šo darbu padomju laikā, kad nebija nekādu cerību to izdot. Tas ir iedvesmas pilns piemērs mums visiem, ka cilvēka nopietna interese par kaut ko var būt galvenais virzītājspēks par spīti apstākļiem.”

Neliels ieskats sarunā:

A. Bite: “”Didahē” parāda, kāda varētu būt baznīcas attīstība, ja tā attīstītos tajā virzienā, kā “Didahē”. Intriga un izaicinājums – kā attīstīt ticību bez Rakstiem, un, no otras puses, kas no tā var iznākt.”

D. Balode: “Baznīcas vēstures dokumenti ir labs veids, kā saprast sevi. Mūsdienu cilvēkam sastapšanās ar senu tekstu, senu valodu un domāšanu, ir izaicinājums. Tas var iedot ko tādu, kas 21. gadsimtā nav atrodams – teksta vienkāršību.”

A. Bite: “”Didahē” nav runāts par ticību, pestīšanu, ir tikai bauslība, bauslība, bauslība. Varbūt skan kontroversiāli un asi, bet “Didahē” varētu būt kāda islama vai zoroastrisma grāmata. Esmu par to daudz domājis. Tas, kas ir pats galvenais kristietībā, tur ir svešs. To rakstījis tā laika racionālais cilvēks – Kristus vārdi tur ir, bet....”

D. Balode: “Šis darbs ir kompilācija no dažādiem avotiem. Man liekas, tas nemēģina ļoti teoloģizēt. Tur ir tādas praktiskas lietas – kā tās risināt. Tas neuzstāda tāda veida konceptuālus jautājumus.”

No kreisās: Aleksandrs Bite, Valdis Tēraudkalns, Dace Balode

Valdis Tēraudkalns (no labās) pasniedz “Didahē” Tālavam Jundzim

Tālavs Jundzis (no kreisās) un Aleksandrs Bite

 


Ciemos sociālajā aprūpes centrā “Veģi”

17.8.2021

Reizi gadā ciemojamies pie VSAC “Veģi” cilvēkiem – gan darbiniekiem, gan klientiem. Bībeles biedrība jau četrus gadus ar nelielu ziedojumu atbalsta VSAC “Veģi” (Abavas pag.) - esam palīdzējuši sarūpēt mākslas plenēru, iegādāties elektroniskās klavieres un materiālus zīmēšanai, darbam ar mālu un rokdarbiem. Tradīciju ne tikai dāvināt Bībeles un citas grāmatas, bet reizi gadā ziedot līdzekļus kādai ārpus ģimenes aprūpes iestādei aizsākām grūtajos 90. gados, lai atbalstītu ne tikai sabiedrības garīgās, bet arī fiziskās vajadzības. To turpinām joprojām. Šobrīd VSAC “Veģi” dzīvo 150 klienti ar garīgās attīstības traucējumiem

Šogad VSAC “Veģi” pārskaitījām 600 EUR lielu ziedojumu Par šiem līdzekļiem klientu vajadzībām uzbūvēta vasaras nojume pansionāta dārzā, kuru arī braucām apskatīt. Liels paldies visiem par jauko uzņemšanu!

Dace Kleinberga, VSAC “Veģi” vadītāja: “Ļoti priecājamies, ka ir šāds atbalsts un varam realizēt kaut ko ārpus plānotā.”

Ausma Guļevska, kultūras pasākumu organizatore: “Labi, ka ir tādi labi, mīļi draugi, kas mūs atbalsta! Prieks, ka kāds stūrītis tiek sakopts.”

Milzīgs paldies akcijas “Mana Adventa dāvana” ziedotājiem!

 

“..ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem,

to jūs esat Man darījuši.” (Mt 25:40)


Pirmkristīgo tekstu sēriju papildina “Didahē”

3.8.2021

Latvijas Bībeles biedrība pirmkristīgo tekstu sērijā laidusi klajā “Didahē jeb Divpadsmit apustuļu mācību” - 1. vai 2. gs. tapušu tekstu, kas ir būtisks avots izpratnei par pirmkristietību. Tajā atrodamas ētiskas atziņas, ziņas par kristību un svētā vakarēdiena praksi un citiem primkristiešu dzīves aspektiem. Agrīnajā baznīcā “Didahē” ticis augstu vērtēts un pat lasīts kā pamācība draudzēs. Pēc Svēto Rakstu kanona noformēšanās 4. gadsimtā tas pamazām aizmirsts. 1873. gadā “Didahē” tika atklāts no jauna – tas tika atrasts Konstantinopoles Svētā Kapa klostera bibliotēkā. Līdz pat mūsdienām liturģijā saglabājušas atsevišķas atskaņas no “Didahē” atrodamajām liturģiskajām lūgšanām.

Didahē” latviešu valodā tulkojis luterāņu mācītājs un teologs Edgars Jundzis, kurš šo darbu iztulkojis jau 1969. gadā. Izdevumu papildina Aleksandra Bites ievads un Valda Tēraudkalna pēcvārds.

Bībeles biedrība sirsnīgi pateicas LELBĀL Rītdienas fondam par finansiālu atbalstu šī darba izdošanā!

Cena 4 EUR.

“Ir divi ceļi – dzīvības, otrs - nāves ceļš.

Starp abiem ceļiem ir liela starpība.”

Didahē 1:1

 

 


Grāmatu dāvinājums slimnīcām

3.8.2021

Dieva Vārda izplate slimnīcās – gan pacientiem, gan mediķiem regulāri ir bijusi Bībeles biedrības uzmanības lokā. Mums ir ilggadīga laba sadarbība ar visu lielāko klīnisko universitāšu kapelāniem. Līdz ar to ir tikai pašsaprotami, ka šobrīd – pandēmijas situācijā jo īpaši vēlējāmies atbalstīt ārstus, kuri strādā uz spēku izsīkuma robežas, slimniekus, kuri cīnās par savu veselību, kā arī kapelānus, kuri sniedz garīgu palīdzību gan vieniem, gan otriem.

Esam bezgala pateicīgi 317 ziedotājiem, kuri dažu mēnešu laikā akcijas “Iesēj cerību!” ietvaros saziedoja 7149 EUR, un mēs jūlija beigās jau varējām dāvināt grāmatas slimnīcām. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu dienests un P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienests saņēma 526 Bībeles, Jaunās Derības, grāmatas ar Bībeles citātiem “Pie rāmiem ūdeņiem” un “Pateicības priekā”, kā arī Psalmu krāsojamās grāmatas. Augustā grāmatas dāvināsim arī Vidzemes slimnīcai. Piecājamies, ka slimnīcas arvien vairāk novērtē profesionālu kapelānu darbu un palīdzību. Piemēram, Vidzemes slimnīcā Valmierā nesen atvērta kapela.

Inese Lūse, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne: “Covid uzliesmojuma laikā bija emocionāli grūti. Līdz izsīkumam. Kā Gars vada, tā mēs dāvinām, dodam - mēs sējam Dieva Vārdu – pacientiem un mediķiem. Un cilvēki ir pateicīgi! Bezgalīga pateicība visiem, kuri ziedo. Bībeles biedrība mums ir ļoti vajadzīga!”

Dana Kalniņa-Zaķe, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kapelāne: “Grāmatas mums ļoti noder! Viss tiek izdalīts. Dāvinām cilvēkiem, kuri atnāk uz pārrunām, izrāda interesi, kas radusies pēc kādiem traģiskiem gadījumiem. Šobrīd vasarā ir kā klusums pirms vētras. Gaidām rudeni. Slimnīca pieņēmusi darbā divus psihologus, lai viņi palīdzētu mediķiem tikt galā ar Covid laika radītajām problēmām.”

Kristīne Vanaga, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru “Latvijas Infektoloģijas centrs” un “Biķernieki” kapelāne: “Liels paldies! Mums ļoti vajadzīgi visādi resursi, kas būtu starpkonfesionāli, piemēroti visiem. Krāsojamās grāmatas mums ļoti noderēs paliatīvajā aprūpe un Covid pacientiem, kuriem īpaši vajadzīgas kustības.”

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” kapelānes Inese Lūse (no kreisās) un Rita Otomere

Dana Kalniņa-Zaķe, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kapelāne

Kristīne Vanaga, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru “Latvijas Infektoloģijas centrs” un “Biķernieki” kapelāne

 


VASARAS ATLAIDES 2021

2.6.2021

VASARAS ATLAIDES 2021

 

Gaidīsim jūs mūsu biroja grāmatu galdā Tomsona ielā 2-15, ieeja no

Nītaures ielas, darba dienas 9.00-16.00! Tālr. 67412141. Grāmatas

iespējams pasūtīt arī mūsu e-veikalā un saņemt tās pa pastu, vai

pakomātos visā Latvijā!

https://shop.bibelesbiedriba.lv/

 

“Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst,

bet Dieva vārds paliek mūžīgi.”

(1Pēt 1:24)

 

Jūnijā


Bībele JT, brūna, no 20,00 EUR uz 15,00 EUR


Jēzus piedzimšanas stāsts, kastīte, no 12,50 EUR uz 10,00 EUR

 

 

Jūlijā


Bībele JT, DC, gaiši zila, no 30,00 EUR uz 25,00 EUR


Noasa šķirsts kastīte, no 12,50 EUR uz 10,00 EUR

 

 

Augustā


Bībele RT, melna ar zelta malu, no 25,00 EUR uz 20,00 EUR


Kristību Bībele bērniem,  no 5,50 EUR uz 4,00 EUR.

 


Novatorisks Jaunās Derības tulkojums viedtālruņu lietotājiem Somijā

20.5.2021

Somijas Bībeles biedrība laidusi klajā pilnīgi jaunu un pilnīgi atšķirīgu Jaunās Derības tulkojumu (JD2020) no grieķu valodas, kas radīts speciāli viedtālruņu lietotājiem. Tulkojums tika pabeigts 2020. gada oktobrī pēc divarpus gadu darba. Tas domāts visu vecumu cilvēkiem, kuri vēlas lasīt vai klausīties Jauno Derību savos telefonos. Jaunajā tulkojumā izmantota 21. gadsimta 20. gadu somu valoda, ko lieto 15-25 gadus veci jaunieši, kuri pilnībā dzīvo digitālajā pasaulē. Jaunais tulkojums Somijā uzņemts ļoti atzinīgi un izraisījis ļoti plašu sabiedrības un mediju interesi.

“JD2020 pārstāv pilnīgi jaunu virzienu Bībeles tulkošanā”, saka Apvienotās Bībeles biedrības tulkošanas konsultants, mācītājs un teoloģijas zinātņu doktors Sepo Sipile (Seppo Sipilä). “Tikai pavisam nesen esam sākuši apzināties, ko nozīmē digitālā revolūcija Bībeles izdošanā no tās lietotāju skata punkta. Ar šo tulkojumu esam sasnieguši ievērojumu pagrieziena punktu šajā ceļojumā pretī Bībeles tulkojumu kvalitātes uzlabošanā.”

“Līdz šim Bībeles tulkojumi vispirms tikuši izdoti kā iespiestas grāmatas, un tad tie vienkārši digitalizēti izplatīšanai internetā,” piebilst Somijas Bībeles biedrības komunikācijas un līdzekļu piesaistes direktors Terhi Huovari (Terhi Huovari), kurš ir arī JD2020 projekta koordinators. “JD2020 pieeja ir atšķirīga: digitālā realitāte, teksta lietotāju apkārtējā vide un pieredze bija pats galvenais šajā tulkojumā jau no paša sākuma. JD2020 lieto 2020. gada somu valodu – valodu, kādā runā cilvēki, kuri pilnībā dzīvo digitālajā pasaulē.”

Ja jūs domājiet, ka somus neinteresē Bībele, jūs maldāties

Jau sākot no 2020. gada vidus, JD2020 projekts tika ļoti plaši atspoguļots nacionālajos medijos, ieskaitot TV un radio ziņas, laikrakstus, žurnālus un sociālos medijus. Eksperti, kuri strādāja pie jaunā tulkojuma, bija ļoti pieprasīti gan draudzēs, gan citos pasākumos, kā arī vebināros. “Ja jūs domājiet, ka somus neinteresē Bībele, jūs maldāties,” raksta kāds laikraksts, atsaucoties uz sociālo mediju diskusiju plūdiem.

“Tas, kā tika tika uzņemta JD2020, rāda, ka Bībele joprojām sabiedrībā ir būtiska,” saka Marku Kotila (Markku Kotila), Somijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs.

Divu nedēļu laikā pēc darbības uzsākšanas Bībeles biedrības vietnē (http://www.raamattu.fi. ) jaunajais tulkojums bija aplūkots 100 000 reižu. Trīs mēnešus vēlāk šis skaits trīskāršojās.

Bez reliģiskā žargona

“Cilvēkiem ir tiesības zināt, ko oriģinālais teksts patiešām saka. Lielākā daļa Jaunās Derības sarakstīta vienkāršā valodā. Ir tikai dažas vietas, kur tiek lietota īpaša arhaiska valoda. Jēzus nelietoja reliģisku žargonu,” skaidro Marku Kotila.

Tāpēc JD2020 lietota valoda, kas ir gan ikdienišķa, gan dabiska, kā arī bagāta un niansēta. Vienlaicīgi oriģinālvalodas izjūta tiek nodota lasītājam gan pēc iespējas pareizāk un precīzāk, gan, samazinot īpašu reliģisku terminu vai vecu vārdu lietošanu, kas vairs netiek izmantoti ikdienas saziņā.

“Mūsu mērķis bija tulkojums, ko varētu lasīt bez konsultēšanās ar vārdnīcu vai Google, vai bez palīdzības meklēšanas pie teologiem,” saka Terhi Huovari. “Vecais tulkojums bija kā vecs televizors – jūs, protams, varat to skatīties, bet attēls ir melnbalts un izplūdis. Jaunais tulkojums ir augstas izšķirtspējas televizors - jūs varat skaidri, detalizēti redzēt to, kas notiek, visu laiku. Mēs daudz labāk saprotam, ko Jēzus un Pāvils gribējuši pateikt.

Jaunais tulkojums arī vairāk izgaismo Jēzus līdzības. Tagad Viņam pašam ir skaidrāka balss, jo tulkojumam nav pievienots nekas tāds, kā tur nav. Daudziem cilvēkiem var būt pārsteigums, ka Bībeles oriģināltekstā nav nekā svēta vai stīva.”

Tulkojums lasīšanai, runāšanai vai dzirdēšanai Pati svarīgākā lieta jaunajā tulkojumā bija teksta plūdums, neatkarīgi no tā, vai to lasa, runā vai klausās. Šis kritērijs ietekmējis arī vārdu izvēli tulkojumā. Arī JD2020 audiogrāmata ir tikusi uzņemta ļoti labi. Aktrise Krista Kosonena (Krista Kosonen), kuras balss dzirdama audiogrāmatā, stāsta, ka viņa ļoti priecājas, ka tikusi iesaistīta jaunā tulkojuma ierakstā. "Tas bija brīnišķīgi. Tas bija tāds nomierinošs darbs. Ja neskaita metaforas, visi stāsti ir patiesi un skaisti, un atver sirdi. ” Mērķauditorijas valodas prasmes veido tulkojumu Pirms tulkošanas darba uzsākšanas Somijas Bībeles biedrība ļoti daudz laika veltīja, veicot vides pētījumus un formulējot jaunus tulkošanas principus. Jaunā pieeja, izstrādāta saistībā ar izmēģinājuma projektu DigiMarkus, - pirmo reizi Bībeles tulkojumā izmanto uz lietotāju vērstu tulkošanas modeli, vienlaikus arī risinot jautājumu, kā šo seno tekstu mūsdienu somu valodā tulkot viedtālruņu lietotājiem. Tulkojumā izmantota valoda, ko lieto jauni cilvēki vecumā starp 15 un 25 gadiem. Pamatojoties uz dažādiem pētījumiem, tika radīta izdomāta persona. Viņa tika nosaukta par Elīzu, un tika pieņemts, ka viņai ir apmēram 25 gadi. Tulkojuma procesā galvenais jautājums bija: “Ko par to domātu Elīza?” Tomēr JD2020 mērķauditorija nav ierobežota tikai ar tiem, kam divdesmit. Tā paredzēta visu vecumu cilvēkiem, kuri vēlas piekļūt Bībelei savā viedtālrunī. “Brīnišķīga, skaidra somu valoda, bez jebkāda vecuma stīvuma. Prieks lasīt!” komentē Eila (68 gadi) – viena no daudzajiem lasītājiem, kura atsūtījusi savu atsauksmi. 3000 testētāju

Lai valoda lietotājiem būtu saprotama un dabiska, tika rūpīgi apsvērts, kā vislabāk formatēt tekstu lietošanai viedtālruņa ekrānā, īpaši pārlūkojot tekstu un pārvietojoties lietotāja interfeisā. Lai panāktu oriģinālvalodai uzticīgu tulkojumu, kas pie tam saskanētu ar mūsdienu cilvēku valodas izpratni, ar potenciālajiem lasītājiem regulāri notika dialogs.

Tulkojuma melnraksti dažādās izstrādātības pakāpēs tika parādīti, tā saucamo, vienkāršo lasītāju grupām, un tika saņemtas gandrīz 3000 atbildes. Viņi pārstāvēja cilvēkus no visām dzīves jomām: studentus, militārpersonas, nodarbinātos un bezdarbniekus, pensionārus, visu vecumu vīriešus un sievietes no visas Somijas, regulāros Bībeles lasītājus un cilvēkus, kuri nav pazīstami ar Bībeli. Viņu atsauksmes tika ņemtas vērā teksta pēdējā rediģēšanā.


Aptauja par Bībeles lasīšanas paradumiem COVID pandēmijas laikā

Lasi, lai dzīvotu! | 14.4.2021

 

Šopavasar starp mūsu sociālā tīkla sekotājiem veicām nelielu aptauju par viņu Bībeles lasīšanas paradumiem Covid pandēmijas laikā. Aptaujā piedalījās 14 respondenti – 57 % sievietes, 43 % vīrieši. Lielākā daļa (36 %) respondentu vecumā no 31 līdz 45 gadiem. Ar 21 % seko divas vecuma grupas - 21-30 gadiem un 46-60 gadiem.

36 % no respondentiem atzīst, ka šajā laikā viņu Bībeles lasīšanas paradumi nav mainījušies. Tomēr 27 % respondenti arī atzīst, ka viņi Bībeli lasa biežāk. 7 % - ir vēlēšanās palasīt to biežāk, bet pagaidām viņi to nedara.

Iepriecina, ka 7 % respondentu pandēmijas laikā atvēruši Bībeli pirmo reizi dzīvē, un ka 7 % no viņiem savu ieradumu lasīt Bībeli katru dienu nav mainījuši arī šobrīd. Tāpat prieks, ka 14 % respondentu uzskata, ka Bībeles nozīmību šobrīd saprot daudz vairāk, un 14 % - tikai tagad sapratuši tās vērtību. Tas apliecina jau sen zināmo, ka bieži tieši krīzes un mūsu vājuma brīži, ved mūs tuvāk Dievam.

Tāpat aptaujā vēlējāmies uzzināt, kā Bībeles lasīšana ietekmē cilvēku emocionālo un garīgo labsajūtu, par kuru šīs krīzes laikā noraizējušies psihologi. 71 % respondentu atzīst, ka, lasot Bībeli, viņu garīgā labsajūta uzlabojas, 38 % jūt, ka mazinās viņu vientulības sajūta, 36 % uzlabojusies pārliecība par nākotni.

Paldies visiem respondentiem, kuri padalījušies ar Bībeles vietu, kas viņus īpaši uzrunājusi šajā laikā! 91. psalms, visa psalmu grāmata, līdzība par žēlsirdīgo samarieti, apustuļa Pāvila vārdi 2. vēstulē korintiešiem: “..burts nokauj, bet Gars dara dzīvu”, Jesajas grāmatas 55. nodaļa par žēlastību, Jēzus vārdi no Lūkas evaņģēlija: “.. palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā." (Lk 21:36) utt. Viens (-a) no respondentiem raksta, ka pandēmija ir atgādinājums par pazemību un citē 2. vēstuli korintiešiem: “vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs”. Novēlam visiem sajust to spēku un drošību, ko dod Dieva tuvums, kad zūd tik ierastie cilvēciskās drošības modeļi.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā!

1. Vai un kā mainījušies jūsu Bībeles lasīšanas paradumi COVID pandēmijas laikā?

2. Vai mainījusies jūsu attieksme pret Bībeli?

3. Vai Bībele ir ietekmējusi jūsu garīgo labsajūtu COVID pandēmijas laikā?

4. Vai Bībele ir ietekmējusi jūsu vientulības sajūtu?

5. Vai Bībele ir ietekmējusi jūsu pārliecību par nākotni?

6. Vai COVID pandēmijas laikā esat iegādājies Bībeli?

7. Lūdzu, norādiet savu vecuma grupu!

8. Lūdzu, norādiet savu dzimumu!

 

 

 

 


Dieva Vārds Pierīgas novadu draudzēm

8.3.2021

Visu janvāri un februāri esam dāvinājuši Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles dažādām draudžu kalpošanām Pierīgas novadu draudzēs – 24 dažādu konfesiju draudzes saņēmušas 684 grāmatas. Līdz ar to noslēgusies mūsu gada lielākā akcija “Mana Adventa dāvana”.

Jau ceturto gadu Bībeles biedrība īsteno projektu “Dieva Vārds – Latvijas novadiem”. Šo gadu laikā esam aptvēruši jau lielāko daļu no Latvijas novadiem, iepazinuši ļoti daudzas visdažādākās draudžu kalpošanas. Draudžu cilvēki nesavtīgi palīdz savas apkārtnes cilvēkiem, līdz ar to veicinot bieži mūsu trūcīgāko sabiedrības locekļu integrāciju un mazinot viņu izolētību. Draudzes bieži sadarbojas ar sava novada vai pagasta sociālo dienestu un mājās apmeklē trūcīgas vai sociāli nelabvēlīgas ģimenes ar bērniem. Tradicionāla ir draudžu kalpošana vietējos sociālās aprūpes centros, apciemojot vecos ļaudis, kā arī zupas virtuves, kalpošana slimnīcās, bērnu namos un cietumos, Alfa kurss vietējiem cilvēkiem, kalpošana pusaudžiem un bērniem. Draudžu mācītāji atzīst, ka grāmatas ļoti palīdz šajā darbā. Lūk, ko stāsta Inčukalna baptistu draudzes sludinātāja Ilona Jēgermane: “Uz dievkalpojumiem nāk ļoti daudzi no sociāli zemākiem slāņiem. Brauc no visurienes. Es viņus visus pieņemu. Kad jautāju, kāpēc viņi nāk? Viņi atbild, ka viņi šeit “ieguvuši mieru.” Tieši viņiem arī gribu dāvināt Bībeles.” Līdzīgus stāstus dzirdam no daudziem mācītājiem – viņi visi vēlas cilvēkiem dāvināt Bībeli, sakot, ka Bībele – tā ir svētība dzīvei.

Akcijas ietvaros 600 EUR lielu ziedojumu pārskaitījām arī valsts sociālās aprūpes centram “Veģi” (Abavas pag.). Par šiem līdzekļiem klientu vajadzībām tiks uzbūvēta vasaras nojume pansionāta dārzā. Tradīciju ziedot līdzekļus kādai no ārpusģimenes aprūpes iestādei aizsākām grūtajos 90. gados, lai atbalstītu ne tikai sabiedrības garīgās, bet arī fiziskās vajadzības. To turpinām joprojām. Šobrīd jau četrus gadus atbalstam VSAC “Veģi” - esam palīdzējuši sarūpēt mākslas plenēru, iegādāties elektroniskās klavieres un iegādāties materiālus zīmēšanai, darbam ar mālu un rokdarbiem. VSAC “Veģi” dzīvo 150 klienti ar garīgās attīstības traucējumiem.

Sakām milzīgu paldies mūsu ziedotājiem – akciju atbalstīja 891 ziedotājs, kopā saziedojot 16 363,46 EUR. “Bauslības piepildījums ir mīlestība.” Rm 13:10

Juris Morics, Baldones luteriski evaņgēliskās draudzes mācītājs

Priesteris Rihards Rasnacis - kalpo Siguldas, Mālpils, Inčukalna Romas katoļu draudzēs

Jānis Kopštāls, Ādažu evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs

 


Ziemassvētku atlaides 2020

24.11.2020

ZIEMASSVĒTKU ATLAIDES 2020

 

Laikā no 23. novembra līdz 31. decembrim

vairākām grāmatām piedāvājam atlaides.

Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā: https://shop.bibelesbiedriba.lv/

Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

Bībele JT, DC, gaiši zila (ISBN 9789984834887) no 30,00 EUR uz 25,00 EUR

Bībele JT, brūna (ISBN 9789984834955) no 20,00 EUR uz 16,00 EUR

Bībele RT, melna (ISBN 9789984564869) no 25,00 EUR uz 20,00 EUR

Bībele bērnu, zila (ISBN 9789984834603) no 8,00 EUR uz 6,50 EUR

Jēzus piedzimšanas stāsts (ISBN 9789984834894) no 13,00 EUR uz 12,00 EUR

Noasa šķirsts (ISBN 9789984834900) no 13,00 EUR uz 12,00 EUR

Mana mazā stāstu kastīte komplekts (Jēzus piedzimšanas stāsts+Noasa šķirsts)

(ISBN 9789984835556) no 25,00 EUR uz 20,00 EUR.