in English   

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2015. gadā!

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Ilutai Jānei
Līvijai Sitiņai
Talsu baptistu draudzei
Valdai Lapšei
Zaigai Saļmai
Mārai Veilandei
Aigaram Stārkam
Tālivaldim un Astrīdai Vēsmiņiem
Korintas septītās dienas adventistu draudzei
Gunāram Valinkam
Saldus baptistu draudzei
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei
Jordānu ģimenei
Mirdzai Pļaviņai
Dinai Krauzei
Emīlijai Rullei
Vilmai Zorgenfreijai
Dzintrai Lundei
Rutai Sieriņai
Arnoldam Detlavam
Andrejam Brūveram
Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Jānim  Slavēnam
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Arnim Bērtiņam
Ārijai Muižniecei
Almai Novadei
Aigaram Grīnbergam
Mārim Gruzniņam
Silvijai Karei
Rasmai Zīvertei
Laimdotai Valdmanei
Dainai Mežeckai
Andim Smilgam
Loretai Kārkliņai
Modrim Kreicbergam
Inesei Kalvītei
Lijai Sirmā
Svetlanai Sausei
Gunāram Žurkovskim
Inesei Borkai
Raimondam Švarcam
Enokam Biķim
Zaigai Ivanovai
Janīnai Kadigrobai
Lāsmai Bomei
Talsu baptistu draudzei
Dubultu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Guntai Šlihtai
Oļģertam Īlem
Andrejam Ikauniekam
Irmai Langenfeldei
Elitai Princei
Rasmai Zīvertei
Grobiņas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Kuldīgas Sv, Katrīnas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Vaiņodes baptistu draudzei
Aijai Zommerei
Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei
Cēsu septītās dienas adventistu draudzei
Lutriņu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzei
Gunitai Orlovai
Lienītei Sestulei
Evai Ulmanei
Voldemāram Lauciņam
Birutai Kinstlerei
Enokam Zvirbulim
Henrijam Bebrim
Andrejam Brūveram
Dinai Krauzei
Rutai Ozoliņai
Ilmāram Ābelem
Ingrīdai Marutai Antmanei
Jānim Zviedrānam
Dzintrai Lundei
Pāvelam Zeiļam
Ilgai Rubenei
lzei Mārdegai
Aigai Bērziņai
Elitai Lapiņai
Ikšķiles evaņģēliski luteriskajai draudzei
Jevgēņijai Ņečajevai
Zaigai Ivanovai
Gintam Rjabinskim
Irīnai Ķelpei
Maijai Baltačai
Inārai Greivulei
Dairai Malceniecei
Ainai Stankēvičai
Andrim Jaunzemim
Lienītei Sestulei
Ainai Daņiļēvičai
Andrejam Asaram
Valentīnai Hiščenko
Aigaram Stārkam
Agrim Amerikam
Ingunai Makužei
Rasmai Zīvertei
Laimdotai Valdmanei
Veronikai Priedei
Gunai Vīksnai
Rudītei Darbonei
Enokam Biķim
Martiņai Zīmelei
Tatjanai Gūtmanei
Aijai Zommerei
Ojāram Puķītim
Jānim Liģerim
Dzidrai Betherei
Andrim Morozovam
Ritai Valterei
Veltai Grozgalei
Evelīnai Leišavniecei
Skaidrītei Rubenei
Almai Novadei
Vandai Mēnesei
Dinai Miķelsonei
Ivaram Kudreņickim
Andai Līcei
Gunāram Valinkam
Valerijanam Jonikānam
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Lilijai Meikšānei
Arinai Melsei
Ainai Vītiņai
Mudītei Bumbierei
Indrai Doveikai
Uldim Zvirbulim
Birutai Kinstlerei
Inetai Dzirkalei
Mirdzai Siliniecei
Andrejam Ikauniekam
Ievai Krastei
Dinai Krauzei
Mārai Zandersonei
Lilitai Sakalauskai
Dzintrai Polei
Guntim Pogam
Pāvilam Brūveram
Ivetai Ziemelei
Jānim Ivanovskim