in English   

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2016. gadā!

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Pāvilam Brūveram
Jānim Ivanovskim
Andrejam Brūveram
Salgales evaņģēliski luteriskajai draudzei
Dubultu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Madonas septītās dienas adventistu draudzei
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Lilitai Atarei
Valdai Lapšei
Laurai Fialkovskai
Lilijai Meikšānei
Mārai Ceirulei
Kārlim Mellumam
Gatim Bažbaueram
Agitai Roziņai
Zentai Elbertei
Egīlam Grigam
Elīnai Grigai
Armandai Gertnerei
Matīsam Kļaviņam
Martai un Kristoferam Smitiem
Ārijai Muižniecei
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Andrejam Brūveram
Ritai Martinsonei
Mārim Gruzniņam
Arnim Bērtiņam
Jānim  Slavēnam
Mudītei Bumbierei
Jānim Zviedrānam
Albertam Kūmam
Aigaram Grīnbergam
Laimdotai Valdmanei
Rasmai Zīvertei
Kārlim Štālmanim
Annai Bautrei
Vladimiram Zvirbulim
Jānim Lūsim
Dainim Briedim
Kārlim Zālītim
Loretai Kārkliņai
Jordānu ģimenei
Diānai Mūzai
Ivaram Liepiņam
Ramonai Lesničenokai
Līvijai Sitinai
gertam Īlem
Irēnai Ķelpei
Annai Bautrei
Uldim Daubem
Ilgai Skaidrītei Rubenei
Valijai Reimicānei
Henriham Kalniņam
Zaigai Ivanovai
Enokam Zvirbulim
Skaidrītei Teremtai
Dainai Ozoliņai
Ērikam Šukītim
Ievai Kulpei
Vilnim Veršelim
Mārai Zandersonei
Tatjanai Gūtmanei
Imantam Bautrim
Artūram Ozoliņam
Imantam Bautrim
Aijai Daukai
Danutai Ansone
Laurai Fialkovskai
Ailitai Kukai
Valijai Bērziņai
Normundam Saulītim
Ainai Stankēvičai
Jānim Liģerim
Katlakalnai evaņģēliski luteriskajai draudzei
Marijai Krūmiņai
Modrim Jansonam
Henrijam Bebrim
Austrai Bukavai
Staņislavai Balodei
Pāvelam Zeiļam
Inesei Kalvītei
Ainai Veitai
Enokam Zvirbulim
Ilzei Rubulei
Zentai Margaretai Ļaudupei
Modrim Kreicbergam
Jevgēnijai Ņečajevai
Anitai Kazulei
Mildai Klampei
Uldim Zvirbulim
Mārai Ceirulei
Aigai Laubei
Emīlijai Rullei
Irēnai Ķelpei
Skaidrītei Teremtai
Inārai Spriņģei
Aigai Bērziņai
Loretai Kārkliņai
Zaigai Ivanovai
Lienītei Sestulei
Lilitai Sakalauskai
Ilutai Jānei
Mārtiņam Virkam
Ritai Martinsonei
Annai Bautrei
Renātei Vīksnai
Andrim Morozovam
Dainai Ozoliņai
Brigitai Ceimurei
Ilmāram Ābelem
Līnai Veltai Grozgalei
Ainai Stankēvičai
Guntai Šlihtai
Andim Smilgam
Enokam Biķim
Maijai Mangulei
Ārijai Muižniecei
Diānai Mūzai
Jeļenai Belovai
Andai Ozoliņai
Dzintrai Vēberei
Dzidrai Betherei
Jānim Liģerim
Valentīnai Langenfeldei
Astrīdai Vēsmiņai
Tatjanai Gūtmanei
Guntim Pogam
Aigaram Grīnbergam
Aijai Zommerei
Ivaram Kudreņickim
Dainai Malceniecei
Vandai Mēnesei
Dzintrai Lundei
Ivetai Ziemelei
Annai Mačinskai
Mārai Veilandei
Elitai Lapiņai
Ailitai Kukai
Andrejam Ludboržam
Kasparam Šmidkena
Almai Novadei
Elitai Princei
Ievai Kulpei
Aivaram Brengulim
Aigaram Stārkam
Feļicijanai Dukuļai
Oļģertam Īlem
Ingrīdai Marutai Antmanei
Valentīnai Freimanei
Vilmai Zorgenfreijai
Verai Terentjevai
Dinai Miķelsonei
Gintam Feldbergam
Dzidrai Briedei
Adolfīnei Ozoliņai
Inārai Spriņģei
Kārlim Štālmanim