in English   

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2018. gadā!

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 

Jānim Lūsim

Ivaram Liepiņam

Ārijai Muižniecei

Vilmai Zorgenfreijai

Aijai Oļeško

Mirdzai Pļaviņai

Mārim Gruzniņam

Silvijai Kairei

Zentai Margaretai Ļaudupei

Emīlijai Rullei

Andrejam Brūveram

Laimdotai Valdmanei

Rasmai Zīvertei

Jānim Slavēnam

Albertam Kūmam

Sarmītei Gobai

Aleksandram Lācim

Aigaram Starkam

Aigaram Krūmiņam

Dainai Patmaļņikai

Ritai Martinsonei

Aijai Oļeško

Valerijam Jonikānam

Almai Novadei

Aijai Daukai

Ilgai Zaķītei

Ilmāram Ābelem

Kristīnei Jakuškai

Raimondam Jakovelam

Jordānu ģimenei

Diānai Mūzai

Loretai Kārkliņai

Rasmai Kalnai

Lienītei Sestulei

Valentīnai Langenfeldei

Guntai Būmanei

Līvijai Sitiņai

Raimondam Jakovelam

Jānim Liģerim

Sandai Junghānei

Inesei Deksnei

Vidaijai Asarei

Itai Petraitei

Andrim Krauliņam

Uldim Daubem

Enokam Zvirbulim

Dzintrai Ludei

Janīnai Krieviņai

Zentai Margretai Ļaudupei

Tatjanai Gūtmanei

Dainai Mežeckai

Mārim Gruzniņam

Jevgēņijai Ņečajevai

Elzai Saulītei

Ilgai un Bruno Zaķīšiem

Ilzei Rubulei

Aijai Zommerei

Dzintrai Vēberei

Ilonai Vaniņai

Dagnijai Lejniecei

Zaigai Ivanovai

Mudītei Jurēvicai

Ainai Veits

Ērikai Ģībietei

Ainai Fībigai

Elgai Tarandai

Aigai Bēziņai

Pāvelam Zeiļam

Emīlijai Rullei

Lienītei Sestulei

Indulim Ķierpem

Ivaram Risbergam

Dainai Ozoliņai

Annai Jaunslavietei

Emīlijai Ķirsei

Janīnai Krieviņai

Agrim Jakovičam

Birutai Rudzītei

Jevgēņijai Ņečajevai

Mārim Šponam

Vilmai Makreckai

Arvīdam Ozoliņam

Andim Smilgam

Elzai Saulītei

Aigaram Sinēvičam

Valerijanam Jonikānam

Rutai Ozoliņai

Ilmāram Ābelem

Jānim Ausmanim

Irisa Kozuba

Austrai Remesei

Ievai Griņēvičai

Brigitai Ceimurei

Marijai Krūmiņai

Ilzei Lapiņai

Viktorijai Vucenai

Ritai Martinsonei

Loretai Kārkliņai

Jānim Zviedrānam

Lāsmai Bomei

Inārai Greivulei

Ojāram Puķītim

Aleksandram Lācim

Velgai Glūdiņai

Jānim Liģerim

Dainim Briedim

Mirdzai Grosbergai

Dzidrai Betherei

Inesei Deksnei

Irmai Golubovai

Ingrīdai Šeflerei

Gitai Ieviņai

Ilgai Girginai

Margai Opeskinai

Zigurdam Arājam

Mildai Klampei

Renātei Vīksnai

Jeļenai Zaifertei

Ivaram Kudreņickim

Aijai Zommerei

Vijai Zaķei

Dinai Miķelsonei

Ievai Krastei

Elgai Tarandai

Jānim Zuteram

Jānim Caunītim

Annai Vilcānei

Andrejam Ludboržam

Gunim Baltrukam

Maijai Baltačai

Indrai Upītei- Dambītei un Siguldas 1. ģimnāzijas skolēniem

Dacei Zviedrānei

Astrīdai Vēsmiņai

Ausmai Livdānei

Janīnai Krieviņai

Olafam Brūveram

Dzintrai Vēberei

Benitai Mikule

Guntai Šlihtai

Dzidrai Briedei

Elitai Lapiņai

Modrim Bērziņam

Īrai Gruntmanei

Inesei Kinstlerei

Ievai Misiņai

Alma Kalniņa