in English   

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2020. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)

 

Arvīdam Irmejam

Mairitai Sniegai

Jānim Lūsim

Ritai Martinsonei

Ivetai Ziemelei

Vladimiram Petjukevičam

Martiņai Zīmelei

Broņislavai Balodei

Raimondam Jakovelam

Melitai Bērziņai

Inesim Feiferim

Vilmai Zorgenfreijai

Mirdzai Pļaviņai

Inesim Feiferim

Normundam Saulītim

Emīlijai Rullei

Aigaram Krūmiņam

Samuēlam Āboliņam

Lijai Sirmā

Skaidrītei Teremtai

Vijai Pastarei

Dainai Ozoliņai

Albertam Kūmam

Jānim Slavēnam

Irēnai Rusmanei

Anitrai Rausei

Ilmāram Ābelem

Martai Lācei

Dainai Patmalņikai

Dzintrai Lundei

Mārim Gruzniņam

Lienītei Sestulei

Zigmāram Tomsonam

Anetei un Mārtiņam Āboliem

Ilgai un Bruno Zaķīšiem

Almai Novadei

Kārlim Štālmanim

Aigaram Krūmiņam

Zigurdam Arājam

Henrijam Bebrim

Uldim Daubem

Andim Smilgam

Edgaram Ondzulam

Dainai Siliņai

Loretai Kārkliņai

Itai Petraitei

Valentīnai Langenfeldei

Jevgēņijai Ņečajevai

Agitai Panasovai

Agrai Vāverei

Rotai Skujai

Nansijai Jotkus

Vladimiram Zvirbulim

Dzintrai Vēberei

Ievai Griņēvičai

Aigaram Vancānam

Dainai Saldeniecei

Mārim Siminam

Dagnijai Lejniecei

Andrejam Brūveram

Irēnai Ķelpei

Janīnai Krieviņai

Ārijai Mazurēvičai

Enokam Zvirbulim

Mārim Gruzniņam

Astrīdai Gugānei

Zaigai Ivanovai

Mirdzai Grosbergai

Albertam Kūmam

Austrai Remesei

Verneram Brāķerim

Ariannai Brikmanei

Inesei Kinstlerei

Birutai Rudzītei

Aijai Zommerei

Elzai Saulītei

Andim Smilgam

Jākobsonu ģimenei

Ilzei Lapiņai

Dzintrai Jānbergai

Ilzei Grantai

Silvijai Kairei

Aigai Bērziņai

Zanei Bielei

Guntai Šlihtai

Staņislavam Rožinskim

Anitai Žodziņai

Elgai Tarandai

Inesei Kinstlerei

Rutai Sieriņai

Lilijai Meikšānei

Valentīnai Langelnfeldei

Jānim Čaplinskim

Ievai Misiņai

Ilzītei Ozolai

Marijai Krūmiņai

Dzintrai Visockai

Jānim Ezeram

Martiņai Zīmelei

Irēnai Rusmanei

Elizabetei Kārkliņai

Enokam Zvirbulim

Guntim Pogam

Leontīnei Visockai

Henrijam Bebrim

Jānim Ezeram

Benitai Mikulei

Sanitai Miezītei

Janīnai Lapsai

Enokam Biķim

Brigitai Ceimurei

Andrim Morozovam

Indulim Ķierpem

Ilmāram Ābelem

Eitai Lapiņai

Rutai Barlo

Gintam Feldbergam

Skaidrītei Teremtai

Janīnai Krieviņai

Zenonam Indrikovam

Liānai Zablockai

Vizmai Auzānei

Ilzei Lapiņai

Ilzei Rubulei

Ievai Krastei

Pēterim Milzarājam

Astrīdai Vēsmiņai

Annai Grostiņai

Lolitai Miestarei

Uldim Zvribulim

Lāsmai Bomei

Vilmai Makreckai

Aigaram Grīnbergam

Ivaram Risbergam

Aivai Bērziņai

Gundaram Kuklim

Arianai Ievai Brikmanei

Maijai Mangulei

Mairim Arājam

Līvijai Sitiņai

Imantam Sinkam

Mudītei Šultei

Dacei Krūmiņai

Sanitai Gailumai

Annai Jaunslavietei

Mudītei Glāzerei

Baibai Buiķei

Marijai un Ērikam Šukīšiem

Velgai Glūdiņai

Lilitai Atarei

Armandam Bērziņam

Vitai un Andrejam Antāniem

Arvīdam Ķeķim

Inesei Kinstlerei

Jānim Zuteram

Anitai Vītiņai

Ingūnai Makužei

Vijai Zaķei

Aleksandram Lācim

Ērikam Zvirbulim

Andai un Aigaram Gastoniem

Lilitai Sakalauskai

Vilmai Maldutei

Ārijai Krastiņai

Guntai Šlihtai

Ilzītei Ozolai

Irēnai Ķelpei

Alijai Elizabetei Pāvei

Santai Andersonei

Mārai Stradei

Ainai Vadonei

Emīlijai Rullei

Genovefai Kuzmanei

Vijai Pastarei

Anitai Žodziņai

Līvijai Ritumai

Zigurdam Arājam

Aigaram Stārkam

Silvijai Riekstiņai

Sanitai Ābelei

Lāsmai Bomei

Ievai Kulpei

Valerijanam Jonikānam

Verai Terentjevai

Ōļģertam Īlem

Ivetai Ziemelei

Ausmai Žeļezņikai

Veltai Lillā

Renātei Vīksnai

Vairai Zvagulei

Verneram Brāķerim

Agitai Panasovai

Rudītei Vanagai

Elgai Tarandai

Gitai Ieviņai

Dzintrai Vēberei

Laimdotai Danielai

Modrim Kreicbergam

Ainai Annai Īviņai

Mārim Beināram

Gunāram Žurkovskim

Ārim Dreimanim

Jurim Keisteram

Guntai Birziņai

Karīnai Vasiļauskai