in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2021. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Raimondam Jakovelam
Jānim Lūsim
Inesim Feiferim
Normundam Saulītim
Valentīnai Langenfeldei
Mirdzai Pļaviņai
Astrīdai Gugānei
Aigaram Krūmiņam
Kārlim Štālmanim
Jānim Ezeram
Vilmai Zorgenfreijai
 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji