in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2021. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Raimondam Jakovelam
Jānim Lūsim
Inesim Feiferim
Normundam Saulītim
Valentīnai Langenfeldei
Mirdzai Pļaviņai
Astrīdai Gugānei
Aigaram Krūmiņam
Kārlim Štālmanim
Jānim Ezeram
Vilmai Zorgenfreijai
Henrijam Bebrim
Zigmāram Tomsonam
Mārim Gruzniņam
Jānim Zariņam
Irēnai Rusmanei
Lienītei Sestulei
Dzintrai Lundei
Jānim Zuteram
Uldim Zvirbulim
Ainaram Jansonam
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Ilzītei Ozolai
Helēnai Mellumai
Rutai Sieriņai
Lolitai Dozei
Arvīdam Irmejam
Vijai Pastarei
Almai Elmīrai Novadei
Elmāram Dārzniekam
Janīnai Krieviņai
Ilmāram Ābelem
Irēnai Rusmanei
Kalvim Jordānam
Henrijam Bebrim
Loretai Kārkliņai
Ritai Valterei
Ērikam Vītolam
Jevgēņijai Ņečajevai
Igoram Udodovam
Aigaram Stārkam
Dzintrai Jānbergai
Regīnai Cirvelei
Ilzei Lapiņai
Annai Jaunslavietei
Dagnijai Lejniecei
Gitai Ieviņai
Hermai Cīrulei
Ilzītei Ozolai
Itai Petraitei
Sanitai Ābelei
Lijai Sirmā
Dzintrai Vēberei
Jeļenai Rodionovai
Ilzei Grantai
Kārlim Štālmanim
Silvijai Kairis
Ivetai Ziemelei
Guntai Šlihtai
Kristīnei Krūkliņai
Arvīdam Ķeķim
Verneram Brāķerim
Enokam Zvirbulim
Benitai Mikulei
Janīnai Krieviņai
Ilzei Rubulei
Ritai Dambai
Jākobsonu ģimenei
Lilijai Smeltei
Inetai Dzirkalei
Anitrai Rausei
Albertam Kūmam
Dainai Ozoliņai
Lāsmai Bomei
Jevgēnijai Ņečajevai
Renātei Vīksnai
Lienei Zariņai
Ritai Valterei
Almai Novadei
Zaigai Ivanovai
Rasmai Kalnai
Itai Petraitei
Elzai Saulītei
Verai Terentjevai
Staņislavam Rožinskim
Mudītei Jurēvicai
Līvijai Putānei
Mirdzai Grosbergai
Fanijai Zvirgzdiņai
Inesei Kinstlerei
Austrai Remesei
Viktorijai Vucenai
Ievai Misiņai
 
 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji