in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2021. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Raimondam Jakovelam
Jānim Lūsim
Inesim Feiferim
Normundam Saulītim
Valentīnai Langenfeldei
Mirdzai Pļaviņai
Astrīdai Gugānei
Aigaram Krūmiņam
Kārlim Štālmanim
Jānim Ezeram
Vilmai Zorgenfreijai
Henrijam Bebrim
Zigmāram Tomsonam
Mārim Gruzniņam
Jānim Zariņam
Irēnai Rusmanei
Lienītei Sestulei
Dzintrai Lundei
Jānim Zuteram
Uldim Zvirbulim
Ainaram Jansonam
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Ilzītei Ozolai
Helēnai Mellumai
Rutai Sieriņai
Lolitai Dozei
Arvīdam Irmejam
Vijai Pastarei
Almai Elmīrai Novadei
Elmāram Dārzniekam
Janīnai Krieviņai
Ilmāram Ābelem
Irēnai Rusmanei
Kalvim Jordānam
Henrijam Bebrim
Loretai Kārkliņai
Ritai Valterei
Ērikam Vītolam
Jevgēņijai Ņečajevai
Igoram Udodovam
Aigaram Stārkam
Dzintrai Jānbergai
Regīnai Cirvelei
Ilzei Lapiņai
Annai Jaunslavietei
Dagnijai Lejniecei
Gitai Ieviņai
Hermai Cīrulei
Ilzītei Ozolai
Itai Petraitei
Sanitai Ābelei
Lijai Sirmā
Dzintrai Vēberei
Jeļenai Rodionovai
Ilzei Grantai
Kārlim Štālmanim
 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji