in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2021. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Raimondam Jakovelam
Jānim Lūsim
Inesim Feiferim
Normundam Saulītim
Valentīnai Langenfeldei
Mirdzai Pļaviņai
Astrīdai Gugānei
Aigaram Krūmiņam
Kārlim Štālmanim
Jānim Ezeram
Vilmai Zorgenfreijai
Henrijam Bebrim
Zigmāram Tomsonam
Mārim Gruzniņam
Jānim Zariņam
Irēnai Rusmanei
Lienītei Sestulei
Dzintrai Lundei
Jānim Zuteram
Uldim Zvirbulim
Ainaram Jansonam
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Ilzītei Ozolai
Helēnai Mellumai
Rutai Sieriņai
Lolitai Dozei
Arvīdam Irmejam
Vijai Pastarei
Almai Elmīrai Novadei
Elmāram Dārzniekam
Janīnai Krieviņai
Ilmāram Ābelem
Irēnai Rusmanei
Kalvim Jordānam
Henrijam Bebrim
Loretai Kārkliņai
Ritai Valterei
Ērikam Vītolam
Jevgēņijai Ņečajevai
Igoram Udodovam
Aigaram Stārkam
Dzintrai Jānbergai
Regīnai Cirvelei
Ilzei Lapiņai
Annai Jaunslavietei
Dagnijai Lejniecei
Gitai Ieviņai
Hermai Cīrulei
Ilzītei Ozolai
Itai Petraitei
Sanitai Ābelei
Lijai Sirmā
Dzintrai Vēberei
Jeļenai Rodionovai
Ilzei Grantai
Kārlim Štālmanim
Silvijai Kairis
Ivetai Ziemelei
Guntai Šlihtai
Kristīnei Krūkliņai
Arvīdam Ķeķim
Verneram Brāķerim
Enokam Zvirbulim
Benitai Mikulei
Janīnai Krieviņai
Ilzei Rubulei
Ritai Dambai
Jākobsonu ģimenei
Lilijai Smeltei
Inetai Dzirkalei
Anitrai Rausei
Albertam Kūmam
Dainai Ozoliņai
Lāsmai Bomei
Jevgēnijai Ņečajevai
Renātei Vīksnai
Lienei Zariņai
Ritai Valterei
Almai Novadei
Zaigai Ivanovai
Rasmai Kalnai
Itai Petraitei
Elzai Saulītei
Verai Terentjevai
Staņislavam Rožinskim
Mudītei Jurēvicai
Līvijai Putānei
Mirdzai Grosbergai
Fanijai Zvirgzdiņai
Inesei Kinstlerei
Austrai Remesei
Viktorijai Vucenai
Ievai Misiņai
Līvijai Ritumai
Dacei Kalsone
Vijai Zaigai Liepiņai
Ainai Veitai
Evelīnai Leišavniecei
Maijai Baltačai
Ārijai Vilmai Krastiņai
Ainai Rozenštrauhai
Birutai Rudzītei
Gintam Feldbergam
Lailai Lambertei
Annai Grostiņai
Irmai Elizabetei Pētersonei
Ingunai Makužei
Mārai Stradei
Anitai Žodziņai
Fanijai Zvirgzdiņai
Dzintrai Betherei
Marekam Olksnam
Jeļenai Belovai
Valērijam Jonikānam
Mudītei Glāzerei
Aigai Laubei
Lilitai Sakalauskai
Gundaram Kuklim
Ojāram Puķītim
Jānim Āboliņam
Vijai Pastarei
Ritai Martinsonei
Danielai Laimdotai
Gitai Liepiņai
Inai Muravskai
Viktorijai Vucenai
Elitai Lapiņai
Skaidrītei Teremtai
Pēterim Milzarājam
Laimonim Dumbra-Dumbrovskim
Marijai un Ērikam Šukīšiem
Austrai Remesei
Inārai Jirgenai
Līvijai Putānei
Guntai Trumkalnei
Armandam Bērziņam
Sanitai Gailumai
Dainai Ozoliņai
Lilitai un Vitoldam Dozēm
Ariannai Grundmanei
Vilmai Maldutei
Dzidrai Briedei
Viktoram Vilkam
Ritai Valterei
Mētrai Dzenītei
Zigurdam Erciņam
Jākobsonu ģimenei
Nellijai Rozei
Elitai Princei
Ārijai Muižniecei
Rotai Skujai
Regīnai Sarkanei
Sarmītei Kaļupniecei
Elizabetei Kārkliņai
Aleksandram Lācim
Lolitai Eglītei
Ivetai Ziemelei
Baibai Buiķei
Anitai Vītiņai
Janīnai Lapsai
Ievai Krastei
Brigitai Ceimurei
Ilgai Girginai
Veltai Grozgalei
Elēnai Šuvarikovai
Inesei Kinstlerei
Vilmai Makreckai
Drosmai Lindemanei
Verai Terentjevai
Gintai Ludbergai
Irēnai Ķelpei
Andrim Morozovam
Mārītei Sidrabai
Vairai  Zvagulei
Sanitai Miezītei
Renātei Vīksnai
Martiņai Zīmelei
Viktorijai Juhno
Martai Lācei
Ilzei Riekstiņai
Līgai Ozoliņai
Ainai Annai Ivsiņai
Inai Vekļukai
Jānim Balkovskim
Lidijai Liepai
Ivaram Risbergam
Gitai Ieviņai
Kārlim Pētersonam
Guntim Pogam
Ingrīdai Marutai Antmanei
Lilijai Vaivadei
Ainai Marijai Dreimanei
Tālivaldim Vēsmiņam
Vijai Zaķei
Solvītai Šmīdbergai
Elizabetei Kārkliņai
Andai un Aigaram Gastoniem
Dzintrai Lundei
Karīnai Vasiļauskai
Enokam Biķim
Gunāram Žurkovskim
Intai Medenei
Līksmai Puķīnai
Ilvai Jansonei
Indulim Ķierpem
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji