Doktrīnas

Bahaī ticības galvenie principi – visas cilvēces un visu reliģiju vienotība un Dieva progresējoša atklāsme, ka visi lielo reliģiju dibinātāji – pravieši Krišna, Buda, Mozus, Zaratustra, Jēzus, Muhameds ir manifestējuši vienu Dievu un bijuši viena Dieva vēstneši. Jāaizmirst nacionāli, rasistiski vai reliģiski aizspriedumi, cilvēkam pašam jāmeklē patiesība, blakus dzimtajai valodai ikvienā pasaules daļā jāmāca starptautiska palīgvaloda, jāpastāv sieviešu un vīriešu vienlīdzībai, jānodrošina vispārēja izglītība, reliģijas un zinātnes vienotība, nabadzības un bagātības galējību likvidēšana.

Bahaī doktrīna nosaka, ka pravieša Bahāullāha mācība ir domāta tūkstoš gadiem un mūsdienās tikai mazākā daļa no tās ir atklāta. Raksti un likumi tiek ieviesti dzīvē pakāpeniski.

Bahaieši ir pārliecināti, ka šajā pasaulē ir jāattīsta dvēseles daudzpusīgās īpašības – tiekšanās uz harmoniju, skaisto un labo, jo nākamajā pasaulē nebūs svarīga bagātība, vara un slava, bet tikai dvēseles kvalitāte.

Bahaiešu ticībā nav profesionālu garīdznieku, pēc viņu mācības ikviens bahaietis individuālās lūgšanās var nonākt saskarē ar Dievu un viņa izpausmēm un nekāds starpnieks viņam nav vajadzīgs.

Ikvienā vietā, kur ir deviņi bahaieši, ne jaunāki par 21 gadu, var tikt ievēlēta vietējā garīgā padome. To viņi var darīt tikai 21. aprīlī, tas ir, Bahāullāha pasludināšanas dienā, Rizvānu svētku pirmajā un vienīgajā dienā, kad bahaieši var ievēlēt garīgo padomi. Ja padomi neievēl 24 stundās starp saulrietu 20. aprīlī un saulrietu 21. aprīlī, tad jāaprit gadam, līdz pienāk nākamā vēlēšanu diena. Neviens nedrīkst ieteikt vai apspriesties, par kādu kandidatūru labāk balsot, viņam padoms un palīdzība šajā jautājumā jāmeklē pie Dieva. Konvencijā, kas noteiktas konkrētās zemēs, vietējās garīgās padomes delegāti ievēl nacionālo garīgo padomi. Tās mērķis ir apvienot un apkopot darbu, ko visā zemē veic bahaieši. Nacionālās garīgās padomes apkārtrakstus Deviņpadsmit dienu svētkos nolasa vietējo garīgo padomju sekretāri. Īpaša bahaiešu institūcija ir Pasaules Taisnīguma Nams, kura sastāvu – deviņus locekļus no nacionālajām garīgajām padomēm – izvirza no visas pasaules bahaiešiem un ievēl reizi piecos gados. Pasaules Taisnīguma Nams ir aicināts izstrādāt noteikumus konkrētam vēsturiskajam periodam, lai varētu īstenot Bahāullāha atklātos likumus. Taisnīguma Nams savu darbu sāka 1963. gadā, un tā rezidence atrodas Karmela kalnā Haifā (Izraēlā).