Doktrīnas

Par šīs ticības virziena kanonu līdztekus Bībelei tiek uzskatīta arī Mormona grāmata, kā arī grāmatas “Mācība un derības” un “Dārgā pērle”. Galvenās PDS doktrīnas ir apkopotas 13 ticības apliecinājumos. Tajos minēta: ticība Dievam Tēvam, Viņa dēlam Jēzum Kristum un Svētajam Garam; mūsdienu praviešiem un atklāsmēm; ticība tam, ka caur Jēzus Kristus veikto grēku izpirkšanu visa cilvēce var tikt glābta, paklausot Kristus evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem; ticība grēku nožēlošanas un kristīšanās ar iegremdēšanu grēku piedošanai nepieciešamībai; ticība tam, ka katram cilvēkam ir tiesības pielūgt Dievu saskaņā ar savu sirdsapziņu un citas mācības.

PDS tic, ka Mormona grāmatā ir seno praviešu raksti, kas liecina par Jēzu Kristu, un tajā aprakstīta kādu no Svētās zemes izvestu un vēlāk kaut kur senajā Amerikas kontinentā apmēram 1000 gadus dzīvojošu ļaužu vēsture. Pēc Kristus augšāmcelšanās, Viņš parādījies šiem ļaudīm Jaunajā pasaulē kā citām savām avīm (PDS atsaucas uz Jāņa ev. 10:16) un mācījis viņiem Savu evaņģēliju. Dievs turpinājis aicināt praviešus no šīs tautas, un to starpā bijis pravietis Mormons, kurš apkopojis daudzo praviešu rakstus un iegravējis tos uz zelta plāksnēm. PDS baznīca māca, ka tieši šīs plāksnes atrada un no senās valodas pārtulkoja Džozefs Smits.

Cits svarīgs PDS mācības aspekts ir “pestīšanas ieceres” doktrīna, kurā iet runa par cilvēku garu eksistenci pirms šīs zemes dzīves, tās laikā, kā arī pēc tās. Baznīca māca, ka pirms piedzimšanas uz zemes, katra cilvēka gars dzīvoja kopā ar Dievu, kas ir visu cilvēku Tēvs, attīstot talantus un iegūstot zināšanas, lai sagatavotos dzīvei uz šīs zemes. Saņemot fizisko ķermeni, cilvēki mācās, aktīvi izvēloties starp labo un ļauno, iegūstot jaunu zināšanu līmeni, kas ļaus tiem sagatavoties, lai kļūtu līdzīgiem Dievam un atgrieztos Viņa klātbūtnē, kas ir garīgās attīstības galvenais mērķis.

PDS baznīca sevi uzskata par sākotnējās kristietības atjaunotāju un uzskata, ka patiesā izpratne par Dievu pēc Jēzus nāves ir zudusi un atjaunota sākotnējā skaidrībā līdz ar Dž. Smita darbību.