Latvija

Tagadējā Latvijas teritorijā anglikāņi parādījās līdz ar britu kopienas izveidošanos. Līdz 19. gs. vidum, kad Rīgā uzcēla anglikāņu baznīcu, kopiena reliģiski bija saistīta ar Rīgas reformātu draudzi, kuras vadītāji (vecaji) 18. gs. bija ne tikai vācieši, franči un holandieši, bet arī angļi. Rīgas reformātu mācītājs Georgs Ludvigs Kolinzs (amatā 1788.–1814. g.) nāca no ievērojamas angļu un vācu ģimenes. 1829. gadā Londonas bīskaps nozīmēja Džonu Elisu par Rīgas britu kopienas kapelānu, un 1830. gadā Rīgā Reformātu baznīcas telpās notika pirmais anglikāņu dievkalpojums. 1859. gadā Rīgā tika iesvētīta anglikāņu Sv. Pestītāja baznīca. Pēc 1891. gada tautas skaitīšanas datiem, Rīgā bija 180 anglikāņi. 1938. gadā starp Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu un Anglijas baznīcu tika noslēgts konkordāts, kas nozīmēja, ka gan vienas, gan otras baznīcas locekļi var iet pie dievgalda abās baznīcās. Anglijas baznīca šo dokumentu ratificēja 1939. gadā, bet vienošanos ieviest to dzīvē iztraucēja Otrais pasaules karš. Padomju varas gados draudzes pajuka, un tās dievnamā no 1941. līdz 1966. gadam pulcējās Sv. Pētera evaņģēliski luteriskā draudze, no 1967. gada līdz 1992. gadam to izmantoja Rīgas Politehniskā institūta studentu klubs. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas radās iespēja baznīcu atgūt, un amerikāņu misionārs Ardens Haugs izveidoja draudzi, kas formāli piederēja Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai. 1995. gadā par draudzes mācītāju kļuva Juris Cālītis. Viņa vadībā draudze 1998. gadā pievienojās Anglijas baznīcas Eiropas–Gibraltāra diecēzei. 2007. gadā ikgadējā šīs diecēzes sinode notika Rīgā. 2004. gadā Latvijā, pēc Reliģisko lietu pārvaldes datiem, bija 41 anglikānis. Latvijā pastāv arī harismātiski episkopālās baznīcas draudze, kas dievkalpojumus notur Rīgā un Bauskā un kuru vada priesteris Ints Danielsons. Šis ASV aizsācies anglikānisma neatkarīgais atzars ir teoloģiski konservatīvs un praksē savieno augstbaznīcas (anglokatolicisma) tradīcijas ar mūsdienu harismātiskās kustības un evaņģelikālisma tradīcijām.